Αντιδημοκρατικοί και απαγορευτικοί οι όροι συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές - Κοι­νή κα­ταγ­γε­λία Μ-Λ ΚΚΕ, ΚΚΕ(μ-λ), ΑΝΤΑΡΣΥΑ

εκλογες

Εί­ναι γνω­στές οι μέθο­δοι του κράτους, των μη­χα­νι­σμών του και των κα­θε­στω­τι­κών ΜΜΕ για την προ­βο­λή των κομ­μάτων τους, τον απο­κλει­σμό των μη αρε­στών και τη χει­ρα­γώγη­ση του λα­ού. Σε όλα αυ­τά προ­στί­θε­ται και ένα πλαί­σιο πολ­λα­πλών όρων και υπο­χρε­ώσε­ων, προ­κει­μένου ένας συν­δυα­σμός να συμ­με­τάσχει στις δη­μο­τι­κές και πε­ρι­φε­ρεια­κές εκλο­γές.

Για κάθε συν­δυα­σμό, που στη­ρί­ζε­ται στους αν­θρώπους των λαϊκών στρω­μάτων και όχι σε κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα με κρα­τι­κές επι­χο­ρη­γή­σεις, σε επι­τε­λεία και οι­κο­νο­μι­κούς πα­ράγο­ντες, αυ­τοί οι όροι και οι υπο­χρε­ώσεις εί­ναι τόσο ασφυ­κτι­κοί και απα­γο­ρευ­τι­κοί, ώστε απο­δει­κνύ­ε­ται ότι τε­λι­κά στο­χεύ­ουν στον απο­κλει­σμό και όχι στη δια­φάνεια που επι­κα­λού­νται και την πάτα­ξη της δια­πλο­κής. Τα πε­ρί διευ­κόλυν­σης της συμ­με­το­χής των πο­λι­τών στα κοι­νά απο­τε­λούν μια ακόμα απάτη του πο­λι­τι­κού συ­στή­μα­τος.

Εκτός από τις απαι­τού­με­νες υπεύ­θυ­νες δη­λώσεις, τα πι­στο­ποι­η­τι­κά γέν­νη­σης και τα άλ­λα έγ­γρα­φα προς το Πρω­το­δι­κείο, εν­δει­κτι­κά ανα­φέρου­με κάποια από τα αντι­δη­μο­κρα­τι­κά εμπόδια  και τις γρα­φειο­κρα­τι­κές απαι­τή­σεις:

  • Απα­γο­ρεύ­ε­ται από τον «Κλει­σθένη» να θέσει υπο­ψη­φιότη­τα για σύμ­βου­λος στις το­πι­κές εκλο­γές οποιοσ­δή­πο­τε με­μο­νω­μένος υπο­ψή­φιος και στε­ρεί το δι­καί­ω­μα συμ­με­το­χής ακόμα και σε συν­δυα­σμούς που δεν έχουν αριθ­μό υπο­ψη­φί­ων όσες και οι έδρες του συμ­βου­λί­ου. Πα­ρόλα αυ­τά προ­βάλ­λε­ται ότι εί­ναι δη­μο­κρα­τι­κός ο νόμος λόγω της εκ­δο­χής της απλής ανα­λο­γι­κής. Να θυ­μί­σου­με ότι στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές δεν εί­ναι υπο­χρε­ω­τι­κό και θε­ω­ρεί­ται δι­καί­ως αντι­δη­μο­κρα­τι­κό να στε­ρούν το δι­καί­ω­μα υπο­ψη­φιότη­τας σε συν­δυα­σμούς που δεν έχουν 300 υπο­ψη­φί­ους.
  • Στή­νο­νται οι­κο­νο­μι­κά εμπόδια με την υπο­χρε­ω­τι­κή κα­τάθε­ση ακρι­βών πα­ράβο­λω­ν, αφού κάθε συν­δυα­σμός χρειάζε­ται να κα­τα­θέσει 200 ευ­ρώ για τον επι­κε­φα­λής και 50 για κάθε σύμ­βου­λο.
  • Υπο­χρε­ώνε­ται κάθε συν­δυα­σμός να υπο­στεί ένα δυ­σβάστα­χτο οι­κο­νο­μι­κό κόστος με τους φόρους για την εκτύ­πω­ση των ψη­φο­δελ­τί­ων και με το κόστος του χαρ­τιού να απο­τε­λεί πάνω από τα 2/3 του συ­νο­λι­κού κόστους, αφού το χαρ­τί για τα ψη­φο­δέλ­τια δεν έχει ατέλεια. Αυ­τό συμ­βαί­νει σε αντί­θε­ση με τις βου­λευ­τι­κές και τις ευ­ρω­ε­κλο­γές όπου ισχύ­ει η ατέλεια και αφού το Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών αρ­νή­θη­κε την επέκτα­ση της ατέλειας στις το­πι­κές εκλο­γές, όπως εί­χε ζη­τη­θεί σε σχε­τι­κή πα­ράστα­ση.
  • Η εφο­ρία απαι­τεί έκ­δο­ση ΑΦΜ, βι­βλία εσόδων-εξόδων, ει­σάγο­ντας τον κρα­τι­κό έλεγ­χο στην πο­λι­τι­κή δράση και αντι­με­τω­πί­ζο­ντας την πο­λι­τι­κή δράση σαν να πρόκει­ται για επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριότη­τα.
  • Το Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών ζη­τά άνοιγ­μα δια­δι­κτυα­κής με­ρί­δας, με λή­ψη κω­δι­κού μέσω απο­στο­λής θε­ω­ρη­μένων εγ­γράφων σε υπη­ρε­σία και κα­τα­χώρη­ση κι­νή­σε­ων στο δια­δί­κτυο.
  • Οι τράπε­ζες κάνουν το άνοιγ­μα του υπο­χρε­ω­τι­κού λο­γα­ρια­σμού από κάθε συν­δυα­σμό με προ­σκόμι­ση του­λάχι­στον 4 εγ­γράφων από τον επι­κε­φα­λής. Μόνο μέσα από το λο­γα­ρια­σμό θα πλη­ρώνο­νται τα έξο­δα και στον οποίο θα κα­τα­τί­θε­νται τα έσο­δα με ταυ­τόχρο­νες βε­βαιώσεις.
  • Η Επι­τρο­πή Ελέγ­χου Εκλο­γι­κών Δα­πα­νών και Εκλο­γι­κών Πα­ρα­βάσε­ων ζη­τά κα­τάθε­ση με­τά τις εκλο­γές μιας σει­ράς πα­ρα­στα­τι­κών, κα­τα­στάσε­ων και εγ­γράφων για έλεγ­χο.

Αν κάποιος από αυ­τούς τους όρους δεν τη­ρη­θεί επι­βάλ­λε­ται απο­κλει­σμός από τις εκλο­γές, πρόστι­μα, έκ­πτω­ση από τη θέση όσων εκλε­γούν. Έρ­χο­νται να χτυ­πή­σουν τη δυ­να­τότη­τα συμ­με­το­χής σε λαϊκές Ορ­γα­νώσεις και συλ­λο­γι­κότη­τες που θέλουν να υπη­ρε­τή­σουν με τη συμ­με­το­χή στις εκλο­γές την επι­κοι­νω­νία των θέσεών τους με το λαό, κόντρα σε κρα­τι­κές πα­ρεμ­βάσεις και σε «από κοι­νού» δια­χεί­ρι­ση με το κράτος. Τε­λι­κά πλήτ­τουν ανοι­κτά το πο­λι­τι­κό δη­μο­κρα­τι­κό δι­καί­ω­μα του εκλέγειν και του εκλέγε­σθαι.

Δεν πεί­θει ότι όλα αυ­τά γί­νο­νται στο όνο­μα της «δια­φάνειας» και της πάτα­ξης της δια­φθο­ράς, όπως υπο­κρι­τι­κά δια­τεί­νο­νται η κυ­βέρ­νη­ση και όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα του συ­στή­μα­τος αυ­τού. Του συ­στή­μα­τος δη­λα­δή της εκ­με­τάλ­λευ­σης, της κα­τα­πί­ε­σης και της δια­φθο­ράς! Δια­φθο­ρά μάλι­στα που αντι­με­τω­πί­ζε­ται ως πιο πι­θα­νή στις δη­μο­τι­κές απ΄ ό,τι στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές! Απο­τε­λεί μέρος ανάλο­γων πρα­κτι­κών με τις επεμ­βάσεις του κράτους στο συν­δι­κα­λι­σμό, με πιο κραυ­γα­λέες τις «εφόδους» του ΣΔΟΕ σε Σω­μα­τεία ερ­γα­ζο­μένων.

Κα­ταγ­γέλ­λου­με το αντι­δη­μο­κρα­τι­κό πλαί­σιο εμπο­δί­ων συμ­με­το­χής στις το­πι­κές εκλο­γές των κι­νή­σε­ων που δεν δέχο­νται κα­μιά κρα­τι­κή χρη­μα­το­δότη­ση και τον ασφυ­κτι­κό οι­κο­νο­μι­κό έλεγ­χο από με­ριάς του κράτους.

Διαβάστε επίσης